Výuka angličtiny

Evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR – Common European Framework of Refference for Languages) byl vytvořen Radou Evropy jako hlavní část projektu „Language Learning for European Citizenship“, který probíhal v letech 1989 a 1996. Hlavním cílem tohoto projektu bylo poskytnout metodu či rámec k učení, vyučování a hodnocení, která by se dala použít na všechny jazyky v Evropě. V roce 2001 Evropská unie doporučila používat tento jednotný jazykový rámec.

A1 Breakthrough or beginner; úplný začátečník

A1 Rozumí a používá každodenní výrazy a velmi jednoduché fráze. Umí představit sebe i jiné, dokáže položit a zodpovědět otázky typu, kde žije, osoby, které zná a věci, které vlastní. Dokáže reagovat na jednoduché podněty za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu, zřetelně a jen nápomocná v rozhovoru.

Doporučená zkouška YLE – Movers (jen pro ty malinké a malé)

A2 Waystage or elementary; falešný začátečník

A2 Rozumí větám a velmi často užívaným výrazům spojeným například s osobními a rodinnými informacemi, nakupování, zaměstnání, místnímu zeměpisu. Umí komunikovat v rámci jednoduchých a běžných úkolů, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací v běžných a rutinních záležitostech. Umí jednoduše popsat aspekty jeho života, okolí a potřeb.

Doporučená zkouška YLE – Flyers, KET (Young Learners English Test; Key English Test)

B1 Threshold or intermediate; mírně pokročilý

B1 Rozumí hlavním bodům jasně daných vstupů na známé téma, se kterými se pravidelně setkává v práci, škole, o volném čase. Zvládá většinu situací, které se objeví při cestování v oblasti, kdy se jedná o mluvenou angličtinu. Umí sepsat jednoduchý text na známé téma nebo takové, které danou osobu zajímá. Zvládá popsat zkušenosti, události, sny a naděje stejně tak jako své ambice a stručně uvést důvody a vysvětlení pro své názory a plány.

Doporučená zkouška PET (Preliminary English Test, Preliminary English Test for Schools)

B2 Vantage or upper intermediate; středně pokročilý

B2 Rozumí hlavním myšlenkám souvislého textu jak na konkrétní tak abstraktní téma, včetně technických diskuzí v okruhu v své specializace. Umí plynule a spontánně reagovat při komunikaci s rodilým mluvčím aniž by to jedné či druhé straně činilo nějaké komplikace. Dokáže sepsat jasný, detailní text na různá témata a vysvětlit svůj náhled na daný problém, přičemž poskytne výčet různých možných ne/výhod.

Doporučená zkouška FCE (First Certificate in English; First Certificate for Schools)

C1 Effective Operational Proficiency or advanced; pokročilý

C1 Rozumí široké škále náročnějších, delších textů a rozpozná skryté významy. Dokáže se vyjádřit plynule, spontánně bez delších prodlev při hledání správných výrazů. Používá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, akademické, a profesní účely. Umí sepsat jasný, správně strukturovaný, detailní text na složité téma, a vykazuje přitom vědomé užití jednotících prvků jako jsou například spojky.

Doporučená zkouška CAE (Certificate in Advanced English)

C2 Mastery or proficiency; velmi pokročilý (na úrovni rodilého mluvčího)

C2 Snadno rozumí prakticky všemu, co slyší či čte. Dokáže stručně vyjádřit informace z různých mluvených či psaných zdrojů, formulovat argumenty a vysvětlení v souvislé presentaci. Dokáže se vyjádřit spontánně, velmi plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemné odstíny významů i v těch nejkomplexnějších situací.

Doporučená zkouška CPE (Certificate of Proficiency in English)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vložte správnou číslovku do rovnice. *